หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย |
Breaking News ! www.siamnititham.com ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สืบทรัพย์บังคับคดี จดทะเบียนนิติบุคคล โดยทีมงานทนายความผู้มีประสบการณ์
งานบริการด้านกฎหมาย
บริการด้านงานคดี
ประกันตัวผู้ต้องหา
สืบทรัพย์บังคับคดี
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
เขียนอุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา
บทความ
กฎหมายITที่ควรรู้
การเขียนพินัยกรรม
การจดทะเบียนนิติบุคคล
การจดทะเบียนบริษัท
การจดทะเบียนเลิกบริษัทและการชำระบัญชี
การทำหนังสือมอบอำนาจ
การบังคับคดี
การประกันตัวผู้ต้องหา
การสิ้นสุดแห่งการสมรสตามกฎหมายแพ่ง
การสืบทรัพย์
เขียนสัญญาง่ายนิดเดียว
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำพิพากษาฎีกา คดีจราจร
ทรัพย์สินที่ไม่สามารถบังคับคดีได้
ทำอย่างไรเมื่อถูกฟ้อง
ทำอย่างไรเมื่อถูกรถชน
พ.ร.บ.จราจรทางบก
พรบ.อาวุธปืน
สายลับล่อซื้อ
หลักกฎหมายสำหรับคนเล่นปืน
หลักฏีกา เหตุแห่งการฟ้องหย่า
Recommend

รับว่าความ แก้ต่าง เฉพาะคดีอาญา
Link
คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
ค้นคำพิพากษา
เนติบัณฑิตยสภา
ศาลยุติธรรม
สภาทนายความ

การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัท ด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล( จำหน่ายที่กรมทะเบียนการค้าราคาแผ่นละ 5 บาท) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรืคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ โดยยื่นแบบจองชื่อดังกล่าวแก่นายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อ และปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เนตทางเว็บไซต์ http://www.thairegistration.com ซึ่งจะทราบผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้น เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน

2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน

3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ

4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป

6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบ นำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน หลังจากการประชุมตั้งบริษัท

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อมูลที่ต้องใช้

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ( ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด )
3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีวะ จำนวนหุ้นของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียน จะต้องมาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่ผู้ลงลายมือชื่อมีภูมิลำเนา หรือสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ได้

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง รับผิดชอบการปฏิบัติงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรได้แก่

1. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้แบ่งความรับผิดชอบเป็น 6 เขตพื้นที่ได้แก่

1.1 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 ( มหาราช ) ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ( ใกล้ สน.พระราชวัง ) โทรศัพท์ 6220569-70,6220572, 6220578-82 โทรสาร 6220573
เขตรับผิดชอบ : พระนคร , ป้อมปราบ , สัมพันธวงศ์ , บางรัก , บางพลัด , บางกอกน้อย , บางกอกใหญ่ , ตลิ่งชัน , ทวีวัฒนา

1.2 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ( พหลโยธิน ) ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 78/1 ถนนพราม 6 ( สี่แยกประดิพัทธ์ ) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 6183340-41 โทรสาร 6183343-44
เขตรับผิดชอบ : ดุสิต , บางซื่อ , ปทุมวัน , พญาไท , ราชเทวี

1.3 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 ( รัชดาภิเษก ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 1-2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร ) โทรศัพท์ 2767254 , 2767266 โทรสาร 2767263
เขตรับผิดชอบ : ห้วยขวาง , ดินแดง , จตุจักร , ลาดพร้าว

1.4 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 ( กรุงธนบุรี ) ตั้งอยู่ที่ อาคารธนธร ชั้น 2-3 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (เชิงสะพานสาธรด้านซ้าย ใกล้อาคารสินสาธรทาวเวอร์)
เขตรับผิดชอบ : คลองสาน , ธนบุรี , ทุ่งครุ , ราชบูรณะ , หนองแขม , บางแค , ภาษีเจริญ , จอมทอง , บางบอน , บางขุนเทียน , บางคอแหลม , ยานนาวา , สาธร

1.5 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 ( รามคำแหง ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร ) โทรศัพท์ 2767255 , 2767269 โทรสาร 2767258,2767268
เขตรับผิดชอบ : บึงกุ่ม , บางกะปิ , ลาดกระบัง , สะพานสูง , วังทองหลาง , หนองจอก , คันนายาว

1.6 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 ( ศรีนครินทร์ ) ตั้งอยู่ที่ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 7228366-67 โทรสาร 7228369
เขตรับผิดชอบ : สวนหลวง , ประเวศ , วัฒนา , บางนา , พระโขนง , คลองเตย

1.7 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 ( แจ้งวัฒนะ ) ตั้งอยู่ที่ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ( ซี 2 ) ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( เยื้อง สน.สุทธิสาร ) โทรศัพท์ 2767253 โทรสาร 2767270
เขตรับผิดชอบ : บางเขน , ดอนเมือง , หลักสี่ , สายไหม , คลองสามวา , มีนบุรี

1.8 สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 8 ตั้งอยู่ที่ อาคารกรมทะเบียนการค้า ชั้น 10 ถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 5474423-4 โทรสาร 5474441
รับผิดชอบ : การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ธุรกิจธนาคาร เครดิตฟองซิเอร์ เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันภัย ไซโล ห้องเย็น คลังสินค้า

2. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ตั้งอยู่ที่ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตปฏิบัติงานของจังหวัดนั้นๆ
ข้อสังเกต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ จังหวัดนั้น

วิธีการจดทะเบียน
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1. จัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน ยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจพิจารณา ในการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอนั้นให้ใช้วิธีพิมพ์ข้อความลงในเอกสารแบบฟอร์มของกรมทะเบียนการค้า
2. แก้ไขข้อบกพร่องในคำขอตามคำสั่งของนายทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน
3.รับใบชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
4.ชำระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจ้าหน้าที่

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนดดังนี้
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท

เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาททั้งนี้รวมกันไม่ต่ำกว่า 500 บาท
และไม่ให้เกิน 25,000 บาท

เอกสารและคำขอประกอบการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1. แบบคำขอ บอจ.1
2. แบบรายการ บอจ.2 ( ใช้ทั้ง 2 หน้า )
3. แบบ ว.
4. แบบจองชื่อนิติบุคคล หรือหากจองทางอินเตอร์เน็ตให้ print แบบแจ้งผลการจองชื่อ
5. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
6. สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรรองลายมือชื่อ ( ถ้ามี )
7. หนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ามี )


การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้
ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดนั้น ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ
1. ข้อบังคับ ( ถ้ามี )
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
3. จำนวนทุน ( ค่าหุ้น ) ที่ชำระแล้ว
4. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการบริษัท
5. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
6. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีบริษัทและค่าจ้าง
7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. ดวงตราสำคัญของบริษัท
9. สถานที่เก็บรักษาทุนที่เรียกชำระแล้ว

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท กรรมการทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเฉพาะกรรมการผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อ ในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่น ที่ผู้ลงลายมือชื่อมีภูมิลำเนา หรือสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ได้

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
เช่นเดียวกับการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

วิธีการจดทะเบียน
1. จัดทำคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเอกสารประกอบการจดทะเบียนยื่นต่อนายทะเบียน เพื่อให้ตรวจพิจารณา ภายใน 3 เดือนนับแต่วันประชุมตั้งบริษัท
2. แก้ไขข้อบกพร่องในคำขอตามคำสั่งของนายทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน
3. รับใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจ้าหน้าที่
4. ชำระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจ้าหน้าที่
5. ถ้าต้องการหนังสือรับรองรายการในทะเบียน และสำเนาเอกสาร ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนและ
ชำระค่าธรรมเนียม
6. รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และหนังสือรับรองรายการในทะเบียน สำเนาเอกสาร ( ถ้ามีการยื่นขอไว้ )

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้
การจดทะเบียนตั้งบริษัท ทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนที่กำหนดไว้ 500 บาท
เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
และไม่ให้เกิน 250,000 บาท
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 50 บาท
หนังสือรับรองเรื่องละ 20 บาท
รับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

เอกสารและคำขอประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. แบบคำขอ บอจ.1
2. แบบรายการ บอจ.3 ( ใช้ทั้งสองหน้า )
3. แบบ ก.
4. แบบ บอจ.5
5. สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
6. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
7. สำเนาข้อบังคับ ( ถ้ามี )
8. หนังสือบริคณห์สนธิฉบับตีพิมพ์ ( สำเนาหนังสือบริคณห์ ) จำนวน 2 ฉบับ
9. ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ ( สำเนาข้อบังคับ ) จำนวน 2 ฉบับ
10. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
11. สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ ( ถ้ามี )
12. หนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ามี )

ที่มา www.dbd.go.th

 © Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 36 |